PODVOJNE UCTOVNICTVO
ZAKLADNE NAZVY
POTESI je AKTIVA
NEPOTESI je PASIVA
VYDAJE je NAKLADY
PRIJMY je VYNOSY
Hodnota manzelstva je VLASTNE IMANIE
Sucet dlzob je CUDZIE ZDROJE
Uctovanie "vlavo" je MA DAT
Uctovanie "vpravo" je DAL
CISELNE OZNACENIE
Byt O21 Nehnutelnosti
Auto O22 Dopravne stroje
Chladnicka O24 Inventar
Banka 221 Bezne ucty
Peniaze 211 Pokladnica
Faktura za auto 311 Odberatelia
Uver 461 Uvery dlhodobe
Faktura za elektriku 321 Dodavatelia
Dan z prijmu 341 Dan z prijmu
Hodnota manzelstva 411 Vlastne imanie
Prijem za pracu 602 Vynosy za sluzby
Prijem za chladnicku 604 Vynosy za tovar
Prijem za predaj auta 648 Ostatne prijmy
Vydaj za elektriku 502 Energie
Vydaj za chladnicku 504 Naklady na tovar
Strata z bytu 548 Ostatne naklady
VYKAZ ZISKOV A STRAT ZA ROK
NAKLADY VYNOSY
502 10 602 40
504 10 604 50
548 10 648 40
SPOLU 30 SPOLU 130
ROZDIEL (zisk) 100
SUVAHA ZA ROK
AKTIVA PASIVA
O22 0 461 40
O21 70 321 0
O24 10    
221 0    
211 90 411 80
311 50 Zisk 100
SPOLU 220 SPOLU 220